Ο Δήμαρχος Λέσβου,

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης “ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.
 2. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα,
 3. το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 4. το Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
 5. το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
 6. το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις»
 7. το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)
 8. το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
 9. τον Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 157«Εγγυήσεις» την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677) Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.»
 10. την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 65/28-6-2015 τεύχος Α΄) για την τραπεζική αργία
 11. την αριθμ. 521/2-7-2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής για την αναστολή των διαγωνιστικών διαδικασιών λόγω της τραπεζικής αργίας
 12. την αριθμ. 523/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής για την μετάθεση των διαγωνιστικών διαδικασιών που ανεστάλησαν λόγω της τραπεζικής αργίας
 13. την ανάγκη διενέργειας  των διαγωνισμών

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τον καθορισμό νέων ημερομηνιών για την διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών και την επαναδημοσίευση τους (άρθρο 5 ΕΚΠΟΤΑ) , όπως προβλέπεται, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης τους , όπως εμφανίζονται παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &

ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Τρίτη 11/08/2015

14.00’ (καταληκτική ώρα υποβολής στο σύστημα)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ: α) μουσικού σχολείου β) απόρων δημοτών ΝΠΔΔ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Τρίτη 11/08/2015

15.00’ (καταληκτική ώρα υποβολής στο σύστημα)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Πέμπτη 06/08/2015

Ώρα 10.00΄-10.30΄

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Παρασκευή 07/08/2015

Ώρα 10.00΄-10.30΄

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Παρασκευή 08/08/2015

Ώρα 11.30΄-12.00΄

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Τετάρτη 19/08/2015

Ώρα 10.00΄ -10.30΄

Ο Δήμαρχος Λέσβου

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ