Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 02-08-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 και

Νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 08-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση .