Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ», προεκτιμώμενης αμοιβής 301.987,48 Ευρώ  (με 24% Φ.Π.Α.).

 

  1. Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17, ΜΥΤΙΛΗΝΗ (κωδικός Nuts: EL411)

Ταχ. Κωδ.: 81132

Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσέγγου Μαρίνα

Τηλ.: 22513 50562

Telefax: 22513 50508

E-mail: dimoprasion@mytilene.gr

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr

 

Αναλυτικά τα

Tεύχη δημοπράτησης