Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Έργων Διαχείρισης Αποβλήτων Προσφυγικών Ροών Λέσβου», προεκτιμώμενης αμοιβής 171.513,10 Ευρώ (με 24% Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16-12-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20-12-2019, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00

Αναλυτικά: