Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ενός ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου της Βαρείας, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 236/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην περιφέρεια του Νηπιαγωγείου της Βαρείας εντός της περιοχής που περιλαμβάνεται μεταξύ του λόφου Ξενία και του Κουμκό ως την Κράτηγο, να είναι ισόγειο οίκημα, εύκολα προσβάσιμο και να διαθέτει αύλειο χώρο περίπου 100τ.μ. με σωστή και ασφαλή περίφραξη. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να πληρεί τα κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας που αναφέρονται στην υπ΄αρ. 37237/ΣΤ2/07 (ΦΕΚ635Β/27-04-2007) απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης αυτής, καταθέτοντας την αίτηση και τα οριζόμενα από το άρθρο 3 της διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερόμενων κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη), υπόψιν της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.  Στη συνέχεια παραδίδονται οι φάκελοι στην αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας, Επιλογής και Εκτίμησης του Ακινήτου (Ν.3467/2006), η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων, περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Στη συνέχεια θα οριστεί ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας στην οποία θα καλεστούν με αποδεικτικό να λάβουν μέρος μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, τηλ 22513-50515 FAX: 22513-50614 ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου http://www.mytilene.gr

Αναλυτικά η πλήρης Διακήρυξη

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ