Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των προμηθειών με τίτλο: Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 11.400,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α και των Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Λέσβου, ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 1.452,99 ευρώ πλέον Φ.Π.Α ανά Δημοτική Ενότητα  για το 2018 βάσει των αριθμ 96/2018 έως και 108/2018 μελετών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά είτε για μία (1) Δημοτική Ενότητα , είτε για περισσότερες, ή και για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),   ανά Δημοτική Ενότητα μέχρι τις 14:00΄ της Τρίτης 03-07-2018.

Αναλυτικά: