Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της Προμήθειας με τίτλο: Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 1219/30-10-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που Λέσβου εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης σε βάρος Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2018.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθειας μέχρι τις 11:00 π.μ. της Δευτέρας 18-12-2017.

Αναλυτικά :