Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης,

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο :”Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου Μυτιλήνης” , προϋπολογισμού: 70.176,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 17%.

Η Περίληψη Διακήρυξης

Η Αναλυτική Διακήρυξη

Η Μελέτη

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ