Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την Μίσθωση γερανοφόρων οχημάτων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της συνημμένης με αριθ. 1/2016 Μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο τίτλος της προμήθειας ή υπηρεσίας, προς το Γραφείο Προμηθειών, μέσω πρωτοκόλλου του Δήμου, μέσω fax ή μέσω e-mail, έως τη Πέμπτη 07/04/2016 και ώρα 15:00.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Ζουριδάκης, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Αναλυτικά :