Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου (χώρου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων) εντός του οικισμού της Δ.Κ. Λουτρών, Λέσβου, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 1080/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην εντός του οικισμού της Δ.Κ. Λουτρών, να είναι ισόγειο με ελάχιστον εμβαδόν 10 τ.μ., να διαθέτει προσβάσεις σε ΑΜΕΑ, να είναι συνδεδεμένο με δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτρικό ρεύμα και να πληροί τις κτιριακές υποδομές. Τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης αυτής, καταθέτοντας την αίτηση με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, τηλ 22513-50515 FAX: 22513-50614.

Αναλυτικά :