Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία  φανερή, προφορική και μειοδοτική για την μίσθωση ακινήτου συνολικού εμβαδού περίπου 100 τ.μ.  στην πόλη της Μυτιλήνης με σκοπό την χρήση του ως χώρου τοποθέτησης αρχείων  της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η Περίληψη Διακήρυξης

Η Αναλυτική Διακήρυξη