Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Προκηρύσσει δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε με την αριθμ. 449/2017 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει:

  • να βρίσκεται εντός της πόλεως Μυτιλήνης και συγκεκριμένα εντός της περιοχής, που καλύπτει εκπαιδευτικά το 1ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης και περιλαμβάνει τις κάτωθι οδούς:

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (μέχρι Λασκαράτου), ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ, ΑΙΓΕΙΡΟΥ, ΑΙΘΙΟΠΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΜΒΟΥΡΗ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΙΣΒΗΣ, ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΖΑΧΑΡΙΑ, ΑΣΤΙΓΓΟΣ, ΒΑΜΒΟΥΡΗ, ΒΡΥΣΑΡΑ (από Ζωοδόχου Πηγής και κάτω), ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΔΗΛΟΥ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ΙΜΕΡΤΗΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ (από Κέας έως Σταθοπούλου), ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ, ΚΕΑΣ, ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ, ΚΡΗΤΙΚΑ ΣΤ, ΚΥΘΗΡΩΝ (από Αγ. Παντελεήμονος έως Ιθάκης), ΚΩ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΛΕΣΒΙΟΥ Γ., ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΜΑΚΙΣΤΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ, ΔΩΡΟΘΕΟΥ, ΜΥΤΩΝΙΔΟΣ, ΝΑΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΟΥΓΚΡΟΒΛΑΧΙΑΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΛΙΑΔΗ, ΠΕΛΑΣΓΙΟΥ, ΠΕΝΘΥΛΗΣ, ΠΥΡΡΑΣ, ΡΟΔΟΥ (από Τήνου έως Σταθοπούλου), ΣΙΝΑ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΕΛΕΣΙΔΟΥ.

  • να έχει συνολικό εμβαδό κτίσματος από 100 έως 400 τ.μ.
  • να έχει ασφαλή αύλειο χώρο εμβαδού από 100 έως 400 τ.μ.
  • στο κτίσμα να υφίστανται διαμορφωμένοι ή να δύνανται να διαμορφωθούν χώροι για 3 αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα σίτισης, 1 αίθουσα ύπνου, 1 αίθουσα εκδηλώσεων, 1 γραφείο εκπαιδευτικών και βοηθητικοί χώροι (αποθηκευτικός, τουαλέτες μαθητών και εκπαιδευτικών).
  • να διαθέτει επαρκή φωτισμό, θέρμανση, κλιματισμό,  εξαερισμό, να πληροί τους κανόνες υγιεινής, πυρασφάλειας, ασφάλειας, πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες, κ.λ.π.
  • να είναι συνδεδεμένο με δίκτυο ύδρευσης, ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών.
  • να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών.
  • να επιτρέπεται από σχετική οικοδομική άδεια η χρήση του προς μίσθωση χώρου ως χώρου εκπαιδευτηρίου ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης του χώρου σε χώρο εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
  • να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων προς ενοικίαση για τη στέγαση σχολικών μονάδων, όπως αυτά καθορίζονται με την αρ. 37237/ΣΤ1 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 635/Β/27-4-2007).

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη αρχομένης από της ημέρας εγκατάστασης της υπηρεσίας στο ακίνητο, με δυνατότητα παράτασης επιπλέον έξι (6) ετών σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης αυτής, καταθέτοντας την αίτηση με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερόμενων κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη), υπόψη της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω. Στη συνέχεια οι φάκελοι παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας Σχολικών Μονάδων, η οποία, μετά από επιτόπια έρευνα, κρίνει για την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως και τα κριτήρια της αρ. 37237/ΣΤ1 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 635/Β/27-4-2007), συντάσσοντας σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ήμερων από της λήψεως των προσφορών, οι δε  λόγοι αποκλεισμού κάποιου ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στη έκθεση.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, τηλ 2251350515 fax: 2251350538. Η πλήρης διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου στη διεύθυνση http://www.mytilene.gr/

Αναλυτικά η διακήρυξη εδώ