Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (εξοπλισμός πολιτικής προστασίας) του Δήμου Λέσβου σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 8/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

  • Να βρίσκεται κατά προτίμηση στη βόρεια πλευρά της πόλεως της Μυτιλήνης.
  • Να διαθέτει στεγασμένο χώρο τουλάχιστον 500 τ.μ.
  • Να διαθέτει ακάλυπτο χώρο τουλάχιστον 6000 – 7000 τ.μ.
  • Να διαθέτει εύκολη πρόσβαση σε βαρέα οχήματα /μηχανήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης αυτής, καταθέτοντας την αίτηση με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της αριθμ. πρωτ. 5085/5-2-2016 διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Αναλυτικά :