Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου με σκοπό την κάλυψη αναγκών φύλαξης και προστασίας υλικών, οχημάτων και μηχανημάτων του Τμήματος Αυτεπιστασίας ΒΔ Λέσβου, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε με την αριθμ. 112/2017 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τα εξής:

  • να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου Καλλονής, ήτοι των Κοινοτήτων Καλλονής, Δαφίων, Κεραμίου και Αρίσβης.
  • να έχει κατ’ ελάχιστο εμβαδόν 700 τ.μ. εκ των οποίων τα 300 τ.μ. περίπου να έχουν ύψος οροφής 3,5 μέτρα.
  • να έχει κτιριακές εγκαταστάσεις και ικανό αύλειο χώρο για τη στάθμευση βαρέων οχημάτων-μηχανημάτων.
  • να είναι συνδεδεμένο με δίκτυο ύδρευσης και με ηλεκτρικό ρεύμα.
  • οι εγκαταστάσεις να ασφαλίζονται και να έχουν μεγάλες πόρτες για εύκολη φορτοεκφόρτωση.
  • ο αύλειος χώρος να είναι καλά ασφαλισμένος από καλή περίφραξη και αν είναι δυνατόν να υπάρχουν κάμερες παρακολούθησης.
  • να διαθέτει τουλάχιστον μία μεγάλη είσοδο για να μπαίνουν τα οχήματα.
  • να έχει εύκολη οδική πρόσβαση για μεγάλα οχήματα.
  • δεν θα πρέπει να είναι μέσα στο κέντρο των οικισμών.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη αρχομένης από της ημέρας εγκατάστασης της υπηρεσίας στο ακίνητο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης αυτής, καταθέτοντας την αίτηση με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερόμενων κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη), υπόψη της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω. Στη συνέχεια παραδίδονται οι φάκελοι στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ακινήτων (της παρ. 1 του αρ. 7 του ΠΔ 270/81), η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων, περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης, συντάσσοντας σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, τηλ 2251350515 fax: 2251350538.

Αναλυτικά :