Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει δημοπρασία φανερή, προφορική και μειοδοτική  δημοπρασία  για τη μίσθωση ακινήτου (γραφείων) συνολικού εμβαδού περίπου 130-150 τ.μ. στην πόλη της Μυτιλήνης με σκοπό την (μετα)στέγαση των Δημοτικών γραφείων της Κοινότητας Μυτιλήνης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Αναλυτικά: