Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει δημοπρασία φανερή, προφορική και μειοδοτική για την μίσθωση ακινήτου (γραφείων) με σκοπό την κάλυψη βασικών στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης στη Μυτιλήνη (μονάδων των Διευθύνσεων Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Αναλυτικά: