Προκηρύσσει δημοπρασία  φανερή, προφορική και μειοδοτική για την μίσθωση ακινήτου από το Δήμο  με σκοπό τη στέγαση του προσωπικού και την ασφαλή φύλαξη και αποθήκευση των μηχανημάτων, των εργαλείων και των υλικών των Υπηρεσιών της Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης.

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε με την αριθμ. 463/6-11-2020 (ΑΔΑ: Ρ7ΝΗΜΓΘΓ-ΥΡ2)    απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τα εξής:

 Να είναι συνολικού εμβαδού 10 -15 στεμμάτων ακάλυπτου χώρου και 800-1000 τετραγωνικών μέτρων στεγασμένου χώρου.

  • Να βρίσκεται στην πόλη της Μυτιλήνης ή πλησίον αυτής σε απόσταση 3.000 μέτρων.
  • Στους ανωτέρω χώρους του ακίνητου να μπορεί να στεγαστεί το προσωπικό των υπηρεσιών Αυτεπιστασίας και της Πολίτικης Προστασίας.
  • Να είναι μπορεί να είναι ασφαλή η φύλαξη και η αποθήκευση των υλικών , των μηχανημάτων και των εργαλείων των παραπάνω υπηρεσιών του Δήμου.
  • Να είναι συνδεδεμένο με δίκτυα παροχής νερού, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και αποχέτευσης ή να διαθέτει σηπτική δεξαμενή (βόθρο).
  • Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και καταλληλότητας για τη χρήση που προορίζεται. Ο εκμισθωτής υποχρεούται μέχρι την παράδοση του μισθίου να αναθεωρήσει την οικοδομική άδεια σύμφωνα με τη χρήση για την οποία το εκμισθώνει, εφόσον η τελευταία είναι διαφορετική ή να προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, ότι το κτήριο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν4178/13, όπως αυτό θα ισχύει κατά την μέρα κατάθεσης του φακέλου.
  • Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, εφόσον αυτό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.
  • Να διαθέτει Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Να διαθέτει ηλεκτρολογικό δίκτυο με αυτόνομο μετρητή, ικανό να παρέχει την απαιτούμενη για τη λειτουργία της Υπηρεσίας ισχύ.
  • Να διαθέτει δίκτυο ύδρευσης με αυτόνομο μετρητή.
  • Το ζητούμενο ακίνητο, με τις προδιαγραφές που περιγράφονται ανωτέρω, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί από την πλευρά του Δήμου στο σύνολό του (δηλαδή από έναν προσφέροντα/ες ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτες) ή τμηματικά, (δηλαδή από επιμέρους ακίνητα ενός ή περισσοτέρων ιδιοκτητών/ συνιδιοκτητών) αρκεί στο σύνολο να καλύπτεται το ελάχιστο ζητούμενο εμβαδόν ωφέλιμων χώρων και τα ακίνητα να βρίσκονται στο ίδιο κτήριο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εσωτερικών, μεταξύ των επιμέρους κτηριακών μονάδων, διαρρυθμίσεων και να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα του ζητούμενου χώρου.

 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη αρχομένης από της ημέρας εγκατάστασης της υπηρεσίας στο ακίνητο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης αυτής, καταθέτοντας την αίτηση με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερόμενων κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη), υπόψη της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω. Στη συνέχεια παραδίδονται οι φάκελοι στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ακινήτων (της παρ. 1 του αρ. 7 του ΠΔ 270/81), η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων, περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης, συντάσσοντας σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα  Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Μυτιλήνης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, τηλ 2251350579 2251350515. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση http://www.mytiline.gr/category/prokiksis όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν την διακήρυξη.

Αναλυτικά η Διακήρυξη  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ