Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου (αποθήκης) στην πόλη της Μυτιλήνης που θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες αποθήκευσης της Κοινωνικής Σύμπραξης «Αλληλεγγύη Δήμου Λέσβου», με Επικεφαλής Εταίρο το Δήμο Λέσβου δικαιούχο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 1186/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης αυτής, καταθέτοντας την αίτηση με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, τηλ 22513-50515 FAX: 22513-50614.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

κ.α.α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ

Αναλυτικά :