Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»

κ. Αναστασία Αντωνέλη, ανακοινώνει ότι

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και παραφιλολογίας, σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων στη ΣΟΧ1/2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.» για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση των υποέργων «Κοινωνικό Φαρμακείο» και «Κοινωνικό Παντοπωλείο» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Λέσβου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», σας γνωρίζουμε τα εξής:

  • Τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ το οποίο θα απασχοληθεί στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων», της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, και η βαθμολόγησή τους, ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/31.10.2016), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α).
  • Η Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.» εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.1235/30-1-2017 εγκριτική του ΑΣΕΠ.

Επιπλέον, τα κριτήρια πρόσληψης, δεν ορίστηκαν αυθαίρετα από εμάς, αλλά ως είχαμε υποχρέωση και σύμφωνα με  τις  διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016, που ορίζουν ότι:

«1. Τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ το οποίο θα απασχοληθεί στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων», της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, και η βαθμολόγησή τους, έχουν ως εξής:

1) Χρόνος Συνεχόμενης Ανεργίας: 100 μόρια για τους πρώτους 4 μήνες ανεργίας και 25 μονάδες επιπλέον ανά μήνα ανεργίας από τον 5° μήνα μέχρι τους 12 μήνες.

2) Ανήλικα ή Ενήλικα Προστατευόμενα κατά το νόμο Τέκνα: 20 μόρια για κάθε τέκνο.

3) Ιδιότητα Άγαμου, Διαζευγμένου ή Εν Χηρεία Γονέα (εφόσον έχει την επιμέλεια τέκνων): 25 μονάδες επιπλέον εκείνων για τα προστατευόμενα τέκνα του.

4) Αναπηρία του αιτούντος: από 50% και πάνω: 80 μόρια.

5) Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία που προκύπτει από απασχόληση σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη: 15 μόρια ανά μήνα απασχόλησης και έως 40 μήνες.

  1. Ως προστατευόμενα τέκνα νοούνται:

1) Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:

  1. Είναι ανήλικα έως 18 ετών ή,
  2. είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή,

iii. είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους.

Τα τέκνα των περιπτώσεων ii) και ίίί) δεν θεωρούνται προστατευόμενα εφόσον το ετήσιο προσωπικό τους εισόδημα υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.

2) Τα τέκνα, άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον το προσωπικό τους ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ.

Τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, απολύτου αναπηρίας, ανικανότητας, εξωϊδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα), δεν συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημα.

  1. Οι διαδικασίες ένταξης ή υλοποίησης δράσεων ή προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον συμφωνούν με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διάταξη.»

Κατόπιν τούτων,  διαβεβαιώνουμε  τους υποψηφίους, ότι για την επιλογή τους στη ΣΟΧ1/2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.», θα τηρηθεί κατά γράμμα η νομιμότητα και η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, όπως άλλωστε έχουμε αποδείξει  και στο παρελθόν με όλες τις Ανακοινώσεις του φορέα μας.

Κάθε άλλη «προσέγγιση» από οποιονδήποτε είναι παντελώς ψευδής και εκ του πονηρού.