Ο Δήμαρχος ενδιαφέρεται να αναθέσει την σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο «ΚΟΠΗ ΘΑΜΝΩΝ, ΥΨΗΛΩΝ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΠ. ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ, Δ.Ε. ΕΡΕΣΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΗΣ, Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ, Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΑΣ, Δ.Ε. ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ)», προϋπολογισμού 56.092,50 € χωρίς Φ.Π.Α. (17%), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2.α. του Ν. 4412/2016, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται οι αρχικοί όροι της σύμβασης.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 26/07/2019 και ώρα 14.00.

Αναλυτικά: