Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι  θα προχωρήσει σε  απευθείας  ανάθεση για την εκτέλεση της  κάτωθι εργασίας : Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ Χώρων πρασίνου Δ.Ε. Μήθυμνας .

Οι χώροι που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες ενδεικτικά  περιλαμβάνουν :

Κοινόχρηστους Δημοτικούς χώρους και οικόπεδα δημόσια και ιδιωτικά και κλπ. που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Άλση, νησίδες, πάρκα, χώρους πρασίνου και  παιδικές χαρές.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται έως την Δευτέρα  18/7/2016, να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο, τις οικονομικές πρόσφορες τους για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας,  συνοδευόμενη από την συνημμένη  υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση έναρξης σχετικών εργασιών από την  αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Αναλυτικά η πλήρης ανακοίνωση με τα συνοδευτικά έγγραφα και η σχετική μελέτη .