Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ. χώρων πρασίνου Βορειοδυτικής Λέσβου» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λέσβου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17
Ταχ.Κωδ.: 81132
Τηλ.:22513 50 565, 516
Telefax:22513 50 510
E-mail:promithies@mytilene.gr

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών είναι: 03/07/2017 και ώρα 16.00. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού είναι: 07/07/2017 και ώρα 11.00 π.μ. .

Αναλυτικά :