Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «Κατεδαφίσεις κτιρίων στη Δ.Ε. Μυτιλήνης» προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 23.400,00 €  με ΦΠΑ (17%)  .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας  έχει εκδοθεί

α)Η υπ’αριθμ. 686/21-8-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία αναρτήθηκε ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ.: 20REQ007208316 και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: 1.

Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την αρίθμ 83/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής μέχρι και τις 10:00΄ της  ΠΕΜΠΤΗΣ  27 / 08 /2020 .

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση της προσφοράς είναι η Υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν. 1599/86 που συνοδεύει την παρούσα και αντίγραφο βεβαίωσης ΜΕΕΠ ή στα Μητρώα Εμπειροτεχνιτών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου για έργα κατηγορίας οικοδομικών με όριο προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Ν. 4412/2016 και την κείμενη νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της μελέτης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, (Πληροφορίες κ. Ανδριάνη Καλλιόπη, 2251350521).

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ