Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατεδαφίσεις κτηρίων σε όλες τις Δ.Ε. πλην Δ.Ε. Μυτιλήνης», εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 70.200,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Ελ Βενιζέλου 13-17, Δημοτικό Κατάστημα Μυτιλήνης, τρίτος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως την 23/11/2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 26/11/2020 (πληροφορίες : Αραμπατζή Κατερίνα, Ανδριάνη Καλλιόπη).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Μυτιλήνης, την 30-11-2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών).

Αναλυτικά: