1. Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοιχείου  αντιστήριξης κατάντι  του  δρόμου  του  Αγίου Δημητρίου Πελόπης», με προϋπολογισμό 17.385,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Οδοποιία  με προϋπολογισμό 10.459,00 (δαπάνη εργασιών)

Το έργο αφορά την κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην Πελόπη κατάντι του δρόμου που οδηγεί στον Άγιο Δημήτριο, μήκους 25 μέτρων περίπου, και η ανακατασκευή τμήματος τσιμεντόδρομου που έχει υποστεί ζημιές λόγω καθίζησης.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς του διαγωνισμού από το Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη, μέχρι την 28-7-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των τευχών δημοπράτησης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, προκηρύξεις), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22513-50557, FAX επικοινωνίας 22513-50508, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία : Τσαπώνη Μαρία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29-7-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30π.μ. έως 10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας οπουδήποτε στην Ελλάδα

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα μητρώα περιφερειακών ενοτήτων με τριετή (3) τουλάχιστον εμπειρία που αντιστοιχούν στην ειδικότητα των σπουδών των εργοδηγών πτυχιούχων των μέσων τεχνικών σχολών που καταργήθηκαν με το νόμο 576/1977.

ε. Επιχειρήσεις που ασκούνται από κατόχους σχετικών αδειών οι οποίοι έχουν τουλάχιστον (3) τριετή κατασκευαστική εμπειρία από την λήψη της άδειας.

στ. Επιχειρήσεις που ασκούνται από εμπειροτέχνες με πενταετή τουλάχιστον κατασκευαστική εμπειρία.

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 299,73 Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ