ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
(2ης λόγω αναίρεσης της από 23-8-2017 διενέργειας 1ης)
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ»,
Προϋπολογισμού 20.000,00 € (με ΦΠΑ)
(Άρθρο 4.3 παρ. 1 ΦΕΚ Β΄900/17.3.2017 και Άρθρο 118 του Ν.4412/2017)
Έχοντας υπόψη :
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87 της 7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006, «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147 της 8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/2-3-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
 5. Τη με αρ. 127/2017 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου με τίτλο «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε Δημοτικά Νεκροταφεία».
 6. Τη με αρ. 546/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση της Μελέτης και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης αυτού.
 7. Τη με αρ. 807/31-7-2017 ΑΑΥ.
 8. Το με Ηλεκτρονική Ταυτότητα Έγγραφο, a2ee37c9-5460-4a9c-4a9c-b605-0cdc1337057b που αφορά στα αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής Κλήρωσης.
 9. Το με αριθμ. πρωτ. 50423/23-8-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στον Προσωρινό Ανάδοχο..
 10. Tη με αρ.πρωτ. 51224/28-8/2017 αρνητική απάντηση του Προσωρινού Αναδόχου.
 11. Την αριθμ. πρωτ. 51235/28-08-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λέσβου.
 12. Την με αρ. 983/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά:
  α). την Αναίρεση του αποτελέσματος της από 23-8-2017 διενεργηθείσας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης  και
  β). Την έγκριση διενέργειας νέας κλήρωσης, αφού δεν είναι δυνατή η υπογραφή της Σχετικής Σύμβασης με τον επιλεγέντα Προσωρινό Ανάδοχο.

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει τη διενέργεια κλήρωσης για την απ΄ ευθεία ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ», Προϋπολογισμού 20.000,00 € (με Φ.Π.Α.), στις 19-9-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων της αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/2-3-2017 (ΦΕΚ Β΄ 900_17-3-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Δήμου Λέσβου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ