Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει Aνοιχτό Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης άνωθεν του κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Ταξιαρχών», με προϋπολογισμό 64.998,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
1.    Χωματουργικές εργασίες  με προϋπολογισμό 3.165,50 (δαπάνη εργασιών)
2.    Οικοδομικές εργασίες  με προϋπολογισμό 37.772,95 (δαπάνη εργασιών)

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης άνωθεν του κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Ταξιαρχών του Δήμου Λέσβου, μήκους 75 μέτρων περίπου και μεταβλητού ύψους από 1,5 έως 3 μέτρα.

2.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς του διαγωνισμού από το Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη, μέχρι την 20-7-2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των τευχών δημοπράτησης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, προκηρύξεις), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22513-50562/50557, φαξ επικοινωνίας 22513-50508, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Παπασωτηρίου Ελευθερία & Τσαπώνη Μαρία.

3.    Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21-7-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

4.    Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.111,07 Ευρώ (ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α) και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

5.    Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

6.    Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

7.    Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου.

Αναλυτικά :