Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή τάφων σε νεκροταφεία του Δήμου Λέσβου», εκτιμώμενης αξίας 30.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου στο Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, την 28-06-2018, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 09:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών).

Αναλυτικά :