Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει τη διενέργεια απ΄ ευθείας ανάθεσης του έργου «Κατασκευή τάφων σε νεκροταφεία Δήμου Λέσβου», προϋπολογισμού 19.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α., στις 28-7-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων της αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/2-3-2017 (ΦΕΚ Β΄ 900_17-3-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Αναλυτικά :