Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Απαραίτητων για τη Λειτουργικότητα της ΕΕΛ Γέρας», εκτιμώμενης αξίας  180.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α: κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 153.680,49€ ή ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β: κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 109.689,98€  και κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 43.990,51€. Τα ποσά δεν περιλαμβάνουν αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15-12-2016 ημέρα Πέμπτη, ώρα 9.30π.μ-10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95α του Ν.4412/16. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού

Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη Μαρία

Τηλ.: 22513 50562/22513 50557

Telefax: 22513 50508

E-mail: dimoprasion@mytilene.gr

Αναλυτικά :