Ο Δήμος Λέσβου διενεργεί  πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την εκτέλεση της  εργασίας «Καταπολέμηση Κουνουπιών 2015» προϋπολογισμού 28.448,28€ και συνολικής πίστωσης 33.000 €.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 19-5-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 9.30 π.μ. ώρα λήξης 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στην Μυτιλήνη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών μετά του απαραίτητου εξοπλισμού και διαθέτουν ανάλογη εμπειρία εκτέλεσης επίγειων ψεκασμών εντομοκτονίας σε αστικές και περιαστικές περιοχές, η οποία θα αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα που υποχρεωτικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο της προσφοράς .

Για την κατάθεση και την παραλαβή των προσφορών, καθώς και η όλη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού διέπεται από το Π.Δ. 28/80.

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 569 €, σαν εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και συντεταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Η εργασία χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω εργασία από το γραφείο Δημοπρασιών του Δήμου Λέσβου (αρμόδια υπάλληλος : Μαρία Τσαπώνη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έντυπα συμμετοχής διατίθενται δωρεάν από το Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Λέσβου (τηλ. : 22513-50557, φαξ : 22513-50508) ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, επιλογή προκηρύξεις). Μπορούν επίσης να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ