Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την Εργασία: Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών, έως του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ με ΦΠΑ 16%, βάσει της συνημμένης με αριθ. 6/2015 Μελέτη .

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, της παρούσας πρόσκλησης, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, όπου παρέχονται πληροφορίες .

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Ζουριδάκης, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ