Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  με τίτλο «Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών», προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (17%).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  Πέμπτη, 12/03/2020.

Αναλυτικά: