Ο Δήμος Λέσβου προκειμένου να δημιουργήσει μητρώο εργοληπτών (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του, για την χρονική περίοδο από 20 Μαΐου 2019 έως και 31 Αυγούστου 2019, καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο μέχρι και την 2-5-2019.

Το μητρώο θα καταρτιστεί ανά Δημοτική Ενότητα και για το σκοπό αυτό, στην προσφορά θα δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο σε ποιες Δ.Ε. θα δραστηριοποιηθεί.

Αναλυτικά:
Η Πρόσκληση
Η Αίτηση
Η Υπ. Δήλωση