Ο Δήμος Λέσβου προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ανά κατηγορία Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης των αντίστοιχων Δημοσίων Συμβάσεων μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων, καλεί τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου Λέσβου σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες.

Αναλυτικά η πρόσκληση συνοδευόμενη με τα υποδείγματα των αιτήσεων.