Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δημότες μας ότι εκδόθηκε η Αριθ.: Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/τ.Β΄/13-2-2014 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών με την οποία παραχωρείται απευθείας, με αντάλλαγμα το δικαίωμα απλής χρήσης  αιγιαλού , παραλίας , όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και  πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού από δημοσιεύσεως της έως 31-12-2014.

Παρακαλούνται οι έχοντες το δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση άνευ δημοπρασίας του έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητας τους κοινόχρηστο χώρο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (όμοροι), να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα κατά τόπους Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας στα όρια της οποίας δραστηριοποιείται η επιχείρηση τους και για τη Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης στο Τμήμα Εσόδων (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη), έως την 7η Μαρτίου 2014.  Σε περίπτωση που υπάρξουν κενοί χώροι, διότι δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον και δεν υπέβαλλε αίτηση κάποια όμορη επιχείρηση ή υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση περί παραίτησης του δικαιώματος χρήσης  των κοινοχρήστων χώρων άνευ δημοπρασίας, θα γίνει  διαγωνισμός με βάση τις σχετικές διατάξεις.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΡΑΝΗΣ