Με την υπ’ αριθμ. 132/2010 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μυτιλήνης, επανέγκρινε τον Κανονισμό Καθαριότητας – Κανονισμό Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών και Εργασιών Κοινωφελών Οργανισμών – Επιβολή Προστίμων του Δήμου Μυτιλήνης, όπως αυτός είχε αρχικά εγκριθεί και τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 418/2004 και 193/2005, αντιστοίχως αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις εγκριθείσες με τις υπ’ αριθμ. 4/2010 και 61/2010 νεώτερες αποφάσεις του, συμπληρώσεις αυτού.

Ο Κανονισμός Καθαριότητας, ο οποίος αναπτύσσεται σε τέσσερα (Α-Δ) ΚΕΦΑΛΑΙΑ συνολικά 22 άρθρων, έχει ως αντικείμενο την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και των χωριών για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων-στερεών αποβλήτων (συσκευασία, προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, αποκομιδή, διαλογή, ανακύκλωση, διάθεση-ταφή) για να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Ο Κανονισμός Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών και Εργασιών Κοινωφελών Οργανισμών αναλύει σε οκτώ άρθρα, υποχρεώσεις και περιορισμούς για κάθε είδους οικοδομικές εργασίες (ανέγερση οικοδομών, κατεδαφίσεις, προσθήκες, επεκτάσεις κλπ) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία οργανισμού κοινής ωφέλειας.

Στους υπεύθυνους που δεν εφαρμόζουν τα όσα ορίζονται από τους ανωτέρω, από αμέλεια, άγνοια ή άλλη αιτία επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα που ακολουθεί :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Οι ανωτέρω Κανονισμοί Καθαριότητας – Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών και Εργασιών Κοινωφελών Οργανισμών – Επιβολή Προστίμων του Δήμου Μυτιλήνης βρίσκονται στο πλήρες κείμενο τους στη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλήνης και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΓΟΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ