Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης με τίτλο: «Ηχητική Κάλυψη των καρναβαλικών εκδηλώσεων των Αποκριών και της Καθαρά Δευτέρας του Δήμου  Λέσβου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.446,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,  όπως αναλυτικά εμφανίζονται στην αριθμ. 56/2019  μελέτη της  Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της προσφορά τους (τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός και το έντυπο προσφοράς) και την μελέτη μπορούν να απευθύνονται  στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Βλάση Μαυραντώνη, στα τηλέφωνα: 2251 0 37394 και φαξ: 2251 0 37393 και e-mail: theatro@mytilene.gr., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση .