Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Πάρκου Αγίου Βασιλείου Μόριας», εκτιμώμενης αξίας 32.480,00€ (με Φ.Π.Α.).

Το έργο περιλαμβάνει την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 20.133,97 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-12-2016 ημέρα Τρίτη, ώρα 9.30π.μ-10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95α του Ν.4412/16. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη Μαρία

Τηλ.: 22513 50562/22513 50557

Telefax: 22513 50508

E-mail: dimoprasion@mytilene.gr

Αναλυτικά :