Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει Ανοιχτό Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», με προϋπολογισμό 43.000,00  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  με Προϋπολογισμό 37.068,97 ευρώ (δαπάνη εργασιών)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα Έντυπα Προσφοράς του Διαγωνισμού από το Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη, μέχρι την 24-5-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των Τευχών Δημοπράτησης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, προκηρύξεις), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22513-50562/50557, φαξ. επικοινωνίας 22513-50508, αρμόδιες υπάλληλοι για επικοινωνία : Παπασωτηρίου Ελευθερία & Τσαπώνη Μαρία.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25-5-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30π.μ. έως 10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Αναλυτικά :