Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας σχολικών ειδών (Ομάδα Α’) για τους δικαιούχους του υποέργου 4 των Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, στο οποίο ο Δήμος Λέσβου είναι Επικεφαλής Εταίρος / Δικαιούχος της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Λέσβου της Πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016- Κ. Σ. ΛΕΣΒΟΥ»», προϋπολογισμού εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (73.500,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

 

Αναλυτικά :
Η Προκήρυξη
Η Διακήρυξη
Οδηγίες ΤΕΥΔ
Οδηγίες Χρήσης ΕΣΗΔΗΣ
Η Μελέτη
Το ΤΕΥΔ