Ο Δήμος Λέσβου, στα πλαίσια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20124/08.06.2012 (ΦΕΚ 1828/08.06.2012 τεύχος Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 άρθρου 9 του Ν. 4071/12, ανακοινώνει τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τις 29-2-2012.

Αναλυτικά η Κ.Υ.Α. εδώ .