Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την υπηρεσία: «ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των εκατό εννιά χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (109.700,00 €). Οι υπηρεσίες ασφάλισης δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η ετήσια ασφάλιση των πάσης φύσεως οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων του Δήμου Λέσβου.

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06/07/2016 και ώρα 14:00 μμ.

Αναλυτικά
Η Διακύρηξη
Η Μελέτη
Η Περίληψη Διακύρηξης
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς