Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την υπηρεσία :

«ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των εκατό έξι χιλιάδων ευρώ (106.000,00 €). Οι υπηρεσίες ασφάλισης δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η ετήσια ασφάλιση των πάσης φύσεως οχημάτων, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου Λέσβου.

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/03/2015 και ώρα 13:00 μμ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 03/04/2015 και ώρα 11:00 πμ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου (αρμόδιος Καλδής Μιχάλης) στο τηλέφωνο 22513 50556 και fax 22510 27090.

Αναλυτικά η περίληψη διακήρυξης εδώ .