Ο Δήμαρχος Λέσβου διακηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την υπηρεσία : «Ετήσια Ασφάλιση Μηχανημάτων και Μεταφορικών Μέσων Δήμου Λέσβου»

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των εκατό εννιά χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (109.700,00 €). Οι υπηρεσίες ασφάλισης δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η ετήσια ασφάλιση των πάσης φύσεως οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων του Δήμου Λέσβου.

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β’ 2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 18/07/2016 και ώρα 14:00 .

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 22/07/2016 και ώρα 14:00 .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να α­πευθύνονται στην Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, αρμόδιος Κυριάκης Γρηγόριος στο τηλέφωνο 22510 55637 και fax 22510 27090.

Αναλυτικά :