Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση των παρακάτω υπηρεσιών, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμό 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, μελέτες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου για το έτος 2018:

 1. Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής, συνολικού ποσού 23.382,45 ευρώ με ΦΠΑ 17%.
 2. Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Αγιάσου, συνολικού ποσού 23.382,45 ευρώ με ΦΠΑ 17%.
 3. Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Γέρας, συνολικού ποσού 23.382,45 ευρώ με ΦΠΑ 17%.
 4. Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Ερεσού, συνολικού ποσού 23.382,45 ευρώ με ΦΠΑ 17%.
 5. Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Ευεργέτουλα, συνολικού ποσού 23.382,45 ευρώ με ΦΠΑ 17%.
 6. Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Καλλονής, συνολικού ποσού 23.330,97 ευρώ με ΦΠΑ 17%.
 7. Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Λ. Θερμής, συνολικού ποσού 23.382,45 ευρώ με ΦΠΑ 17%.
 8. Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Μανταμάδου, συνολικού ποσού 21.990,15 ευρώ με ΦΠΑ 17%.
 9. Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Μήθυμνας, συνολικού ποσού 23.382,45 ευρώ με ΦΠΑ 17%.
 10. Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Πέτρας, συνολικού ποσού 23.382,45 ευρώ με ΦΠΑ 17%.
 11. Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Πλωμαρίου, συνολικού ποσού 23.378,94 ευρώ με ΦΠΑ 17%.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την 27/08/2018.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας αποστείλετε, μαζί με την προσφορά σας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιριών (ΟΕ και ΕΕ) και β) τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (ΑΕ).
 2. Φορολογική ενημερότητα.
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80, παρ.2 του Ν.4412/2016).
 4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης, για συμμετοχή με αντιπρόσωπο (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο (άρθρο 127, παρ.1 και 2, του Ν.4412/2016).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ
Η σχετική απόφαση Δημάρχου για την έγκριση διενέργειας των υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών