Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την εργασία με τίτλο : «Εργασίες Συντήρησης και Αποκατάστασης Λειτουργικότητας Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης Δημοτικής Ενότητας Γέρας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.510,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. 169/2016 μελέτης που συνέταξε η Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  του Δήμου μας με τον ανωτέρω τίτλο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του δημαρχιακού καταστήματος, στην έδρα του Δήμου, Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, έως την 19.12.2016 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά :