Ο Δήμος Λέσβου διακηρύττει ότι την 22 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Λέσβου, θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης & αναδιαρρύθμισης κτηρίου στην Ερμού 311».

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 145/2015 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου, ανέρχεται στο ποσό των 42,998.81 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 49,878.62 € (με Φ.Π.Α.) ή 49,879.00 € σύμφωνα με την Εγκ. 36/13-12-2001.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς του διαγωνισμού από το Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη, μέχρι την 21-12-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των τευχών δημοπράτησης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, προκηρύξεις), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2251350557-2251350562, FAX επικοινωνίας 22513-50508, αρμόδιες υπάλληλοι για επικοινωνία : Τσαπώνη Μαρία, Παπασωτηρίου Ελευθερία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά :