Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού Καλλονής στις προδιαγραφές Π.Δ. 99/2017», εκτιμώμενης αξίας 141.025,64 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 165.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01-02-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05-02-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Αναλυτικά: