Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες προσαρμογής του βρεφικού σταθμού ¨Μαρία Αμπατζή¨ στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017», εκτιμώμενης αξίας 68.376,07 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 80.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Πληροφορίες για τη μελέτη κ. Συριανού Κωνσταντίνα, τηλ. 2251350504, e-mail: syrianoukon@windowslive.com.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04-12-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. (Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα).

Αναλυτικά: